Nieuwe vrijwilligers

Vrijwillig maar niet vrijblijvend

Procedure aanname vrijwilligers

De vereniging draait op tientallen vrijwilligers die wekelijks met de leden op de tennisbaan staan, fungeren als buddy en/of ondersteuning bieden bij toernooien.

Sommige leden kunnen heel verdienstelijk tegen elkaar tennissen en trainen, maar voor de meerderheid geldt dat de bal rustig en op maat aangegeven moet worden. De leden tennissen dan ook voornamelijk met vrijwilligers. In de spelvorm zorgen de vrijwilligers voor aanwijzingen en begeleiding. De vrijwilligers worden ondersteund door een professioneel tennisleraar.

Het zal duidelijk zijn dat een zeker tennis- en inlevingsniveau verwacht wordt van de vrijwilliger.

De leden tennissen 1 uur per week. 50 weken per jaar. Alleen in de kerstperiode is er geen training. Wel organiseert Smash met enige regelmaat een extra tennisactiviteit waar de leden zich voor in kunnen schrijven.

Ieder half jaar wordt er door de technische commissie, in overleg met de vrijwilligers- en ledencommissie een groepsindeling gemaakt.
Na 6 weken vindt een evaluatie plaats, waarbij de mening en ervaring van de vrijwilliger wordt gevraagd en de mogelijkheid bestaat de indeling aan te passen.

De vereniging kan de training alleen aanbieden met hulp van de vrijwilligers. Daarom is het belangrijk dat zowel de leden als de vrijwilligers plezier hebben en met elkaar voldoening krijgen van het samenspel.

Van de leden is een map met medische gegevens en tips – ingevuld door ouders/ verzorgers – aanwezig bij de gastvrouw van het betreffende uur. Van de vrijwilligers wordt verwacht dat zij deze gegevens van hun pupillen inzien, opdat zij op de hoogte zijn van de do’s and dont’s bij de leden.

Jaarlijks wordt voor de vrijwilligers een activiteit georganiseerd. Het doel hiervan is: weten wat er speelt, leren en van elkaar leren, sporten en gezellig samenzijn.

 TV Smash heeft een visie op G-Tennis binnen de vereniging. Van de vrijwilligers wordt verwacht dat zij deze visie ondersteunen en realiseren in het contact met onze leden en de professionele tennisleraar.

De leden behoren tot een kwetsbare en eenvoudig beïnvloedbare groep. Vrijwilligers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid naar deze groep en hun ouders en begeleiders.
In het kader van preventiebeleid seksuele intimidatie en agressie dienen onze vrijwilligers iedere vijf jaar een (gratis) VOG verklaring aan te vragen en het gedragsreglement van de Gehandicaptensport Nederland te onderschrijven.

 TV Smash is aangesloten bij Gehandicaptensport Nederland. Dit biedt o.a. het voordeel dat de sporters en vrijwilligers van de vereniging of stichting zijn verzekerd tegen aansprakelijkheid en ongevallen.

 Een vrijwilliger bij TV Smash is van onbesproken gedrag en onderschrijft de beleidsvoornemens van TV Smash. De vrijwilliger is in staat de leden te vermaken en te laten bewegen. De tennisvaardigheden zijn van een dusdanig niveau dat de vrijwilliger in staat is leden van verschillende niveaus beter te laten tennissen.

Werkwijze

 Aanmelding:
De aspirant vrijwilliger wordt geïntroduceerd of meldt zich aan bij de vrijwilligerscommissie. De commissie beoordeelt de mogelijkheden en regelt begeleiding.

Proefperiode:
De aspirant vrijwilliger mag drie keer meelopen onder begeleiding van een ervaren vrijwilliger.

Aannameprocedure:
De aspirant vrijwilliger is enthousiast en geeft aan zich graag in te willen zetten voor TV Smash. De vrijwilligerscommissie beoordeelt in overleg met de professionele tennisleraar of het aspirant lid past bij Smash. Met de TC zal gekeken worden of er een plek beschikbaar is voor de nieuwe vrijwilliger.

De vrijwilligerscommissie legt de aanname van de aspirant vrijwilliger aan het bestuur voor ter definitieve besluitvorming.

Bij een oordeel van geen bezwaar vanuit het bestuur kan de vrijwilliger worden ingezet, het VOG worden aangevraagd en het gedragsreglement van de Gehandicaptensport Nederland worden onderschreven.

Beëindiging:
Het bestuur van TV Smash behoudt zich het recht voor eenzijdig de samenwerking te beëindigen als ontwikkelingen of omstandigheden daar aanleiding toe geven.